Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGELOLA

MADRASAH ALIYAH NURUL UMMAHKOTAGEDE YOGYAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

Pelindung                                                               : Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Putra

                                                                               Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah

                                                                             

Pembina                                                                : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.

                                                                             

1. Kepala Madrasah                                                : Muh. Baehaqi, M.Ag

2. Wakamad. Bid. Kurikulum dan Pengajaran            : Tri Wahyuningsih, M.Sc

3. Wakamad. Bid. Kesiswaan                                   : Subegjo Puji Waluyo, S.Kom

4. Wakamad. Bid. Sarana dan Prasarana                  : Wagiyo, M.Pd

5. Wakamad. Bid. Humasy.                                      : Subegjo Puji Waluyo, S.Kom

6. Bendahara Madrasah                                           : Nining Kurniatuti, S.Sos.I

7. Kepala Tata Usaha                                              : Akhmad Muwaffiq, S.Hum

8. Staf TU. Bagian Keuangan                                   : Fatna Susan Sindarus, M.Sc

9. Staf TU. Bagian Kepegawaian                              : Nail Hikam Faqihuddin

10. Staf TU. Bagian Kependidikan                            : Fathul Hidayat, S.Pd

Tenaga Fungsional:

1. Kepala Laboratorium Komputer                            : Sulaiman Mustofa Saliim, S.Kom

2. Kepala Perpustakaan                                           : Azhariansah, M.Pd, M.A

3. Guru BP/BK                                                        : 1. Ahmad Jauhari

                                                                               2. Umi Istiqomah, S.Pd

                                                                               3. Eko Prayogo, S.Pd

4. Guru Pembina OSIS                                             :Eko Prayogo, S.Pd

5. Kepala Laboratorium IPA                                     : Fatna Susan Sindarus, M.Sc

6. Pembina UKS                                                      : Emi Masruroh, S.Pd

7. Wali Kelas                                                           : 1. Bahrudin, S.Pd.Si (X IPS )

                                                                                2. Ahmad Jauhari (X MIPA 1)

                                                                                3. Sabiq Ridlo Al Farokhi (X MIPA 2)

                                                                                4. Umi Istiqomah, S.Pd (XI IPS)

                                                                                5. Nafisatul Mu’awanah, S.Ag (XI MIPA 1)

                                                                                6. Azhariansah, M.Pd, M.A (XI MIPA 2)

                                                                                7. Basuki Rahmat (XII IIS)

                                                                                8. Eko Prayogo (XII MIPA)

8. Penjaga/khodim Madrasah                                   : Ifan Maulana

 

                                                                                     Yogyakarta, 18 Juli 2019

                                                                                                            Mengetahui,

                                                                                                         Kepala Madrasah,

 

 

 

                                                                                                       Muh. Baehaqi, M.Ag

 

 

 

ma-nurul-ummah

www.manu.sch.id, Disclaimer, Privacy. Developed By JogjaSite

Email: admin@manurulummah.com

Jalan Raden Ronggo KG II/982 Prenggan Kotagede Yogyakarta 55172. Telp. (0274) 377174